KONTAKTY

Dobré Děti
Stolany 122
53803 Heřmanův Městec
dobre.deti(a)gmail.com
IČ 64785947
DIČ CZ7161253143

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které je nabízeno prostřednictvím internetového portálu Dobré Děti na adrese www.dobre-deti.cz. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito VOP se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

II. Prodávající a kupující

 1. Prodávající
  Prodávajícím je pro účely nákupu a prodeje prostřednictvím portálu  www.dobre-deti.cz Blanka Poučová, trvalý pobyt a místo podnikání: tbd e-mail info@dobre-deti.cz. Prodávající vystupuje též pod názvem Dobré Děti.
 2. Kupující
  Kupujícím je pro účely nákupu prostřednictvím portálu www.dobre-deti.cz zákazník, který souhlasí se zněním VOP a má zájem o koupi zboží, které je na portálu www.dobre-deti.cz nabízeno. Tento zájem Kupující potvrdí odesláním objednávky prostřednictvím systému portálu www.dobre-deti.cz.

III. Nákup zboží

 1. Ochranné známky
  Kupující si je vědom, aže koupí produktů od Prodávajících nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů, pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak.
 2. Vyobrazení a popis zboží
  Prodávající poskytne Kupujícímu název a hlavní charakteristiku veškerých produktů nabízených na portálu www.dobre-deti.cz Kupující si je vědom, že další popisy a obrázky zboží mohou být pouze ilustrativní, proto rozdíly mezi skutečným vzhledem nebo vlastnostmi výrobku oproti ilustrativnímu obrázku a nezávaznému technickému popisu zboží nemohou být důvodem k reklamaci. Přesné vyobrazení a popis zboží si může Kupující od Prodávající kdykoli vyžádat.
 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením online objednávky. Objednávka je potvrzena elektronicky doručením kontrolní e-mailové zprávy na zadanou e-mailovou adresu Kupujícího. Kupní smlouva se uzavírá zásadně v českém jazyce. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v případě objednávky na portálu www.dobre-deti.cz nevznikají.
 4. Cena
  Kupní cenou se rozumí cena uvedená na portálu www.dobre-deti.cz v okamžiku přijetí objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo sjednávat se smluvními stranami ceny dohodou. V ceně je již zahrnuto DPH.
 5. Postup při objednání zboží
  Po výběru zboží · vyberte variantu · vyplňte počet kusů · klikněte na „koupit“ · klikněte na košík, zobrazí se jeho obsah · klikněte na „objednat vybrané zboží“ · vyplňte své osobní údaje · klikněte na „odeslat objednávku“ · Objednávka bude zaslána na naši e-mailovou adresu, poté vyčkejte dalších pokynů.
 6. Storno objednávky
  Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné před její expedicí stornovat elektronickou poštou odesláním e-mailové zprávy na adresu dobre.deti@gmail.com nebo telefonicky na čísle +420 608 600 643. Ve stornu objednávky Kupující uvede své jméno a příjmení, e-mailovou adresu zadanou ve formuláři a specifikaci objednaného zboží ( katalogové číslo, název, barvu, velikost apod.).
  IV. Odstoupení od smlouvy
  Kupující má právo od smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy budou Kupujícímu písemně poskytnuty před doručením zboží formou e-mailové zprávy na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím. Odstoupit nelze v případě smluv na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal.

V. Způsob platby

 1. Platba převodem na účet
  Při platbě na účet Kupující uhradí částku předem na náš účet. Číslo bankovního účtu pro platbu je FIO BANKA 2701597590/2010. Po připsání platby je zboží dodáno způsobem, který Kupující zvolil v objednávce, buď to je zboží zasláno Českou poštou nebo je možný osobní odběr ve skladu v Chrudimi.
 2. Dobírka
  Při platbě na dobírku Kupující vyčká na příchod balíku a uhradí až při převzetí zboží.
 3. Platba v hotovosti
  Platba v hotovosti je možná při osobním odběru zboží ve skladu.

VI. Způsob dodání

 1. Platba převodem na účet
  Kupujícímu je zboží doručeno buď prostřednictvím České pošty, s. p. a její služby „Obchodní balík“. Cena doručení je 115,- Kč včetně DPH. Tento způsob dodání lze využít pouze u způsobu platby „Platba převodem na účet“. Anebo je možný osobní odběr ve skladu..
 2. Dobírka
  Kupujícímu je zboží doručeno prostřednictvím České pošty, s. p. a její služby „Obchodní balík“. Cena doručení je 160,- Kč včetně DPH. Cena za doručení na území Slovenské republiky je 250,- Kč včetně DPH. Tento způsob dodání lze využít pouze u způsobu platby „Dobírka“.
 3. Osobní odběr
  Osobní vyzvednutí je možné ve skladu v Chrudimi. Doba a adresa ateliéru Vám bude sdělena na Vaši emailovou adresu uvedenou v objednávce. Osobní odběr je zdarma.
 4. Dodací lhůta
  Objednané zboží bude dle výběru Kupujícího zasláno prostřednictvím zvoleného dopravce na jméno a adresu Kupujícího anebo bude připraveno k osobnímu odběru ve skladu. Objednávka bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3-5 dnů, pokud je zboží na skladě. O průběhu objednání bude zákazník informován. Zboží si lze vyzvednout na poště nejpozději do 7 dnů. Poté bude odesláno zpět.

VII. Záruční podmínky

 1. Zákonná záruka
  Na veškeré zboží je Prodávajícím poskytnuta Kupujícímu záruka dle platných právních předpisů s přihlédnutím k těmto záručním podmínkám. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávaného zboží. Některé zboží má omezenou životnost, která je v takovém případě vždy u zboží uvedena a nelze u něj po uplynutí uvedené doby životnosti uplatňovat záruku. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus v rámci záruky se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.
 2. Prodloužená záruka
  Některé zboží může mít záruku delší, než je stanoveno právními předpisy. V takovém případě je doba záruky vždy u konkrétní položky zboží uvedena.

VIII. Závěrečná ustanovení

Potvrzením objednávky potvrzuje Kupující svůj souhlas s obsahem těchto VOP. Objednávka Kupujícího plní po svém potvrzení funkci uzavřené kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím a je Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Kupní smlouva bude Kupujícímu na vyžádání zpřístupněna. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou Kupujícímu zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4. 2016.
Za Dobre-Děti Jarmila Pourová
V Chrudimi dne 1.4.2016
Všeobecné obchodní podmínky byly vypracovány ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Reklamační řád

Preambule
Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka a Prodávající v případě, že přes veškeré úsilí Prodávajícího o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.
Prodávajícím se pro účely tohoto dokumentu rozumí Natálie Jarošová, trvalý pobyt a místo podnikání: Blanka Poučová, trvalý pobyt a místo podnikání: Stolany 122, Heřmanův Městec 538 03, IČ: 64785947, tel. +420 608 600 643, e-mail dobre.deti@gmail.com. Prodávající vystupuje též pod názvem Dobre Deti.
Článek I
Prevence
Odst.1: Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
Odst.2: Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.
Odst.3: Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Prodávající poskytuje svým zákazníkům dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží.

Článek II
Základní podmínky reklamace
Odst.1: Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
Odst.2: Vadou se rozumí změna zboží (jeho vlastností), jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.
Odst.3: Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
Odst.4: Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, jsou Prodávající povinny o přijetí či nepřijetí reklamace rozhodnout ihned po obdržení reklamovaného zboží, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.
Odst.5: Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající jsou oprávněny odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
Odst.6: Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zboží. Prodávající můžou v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

Článek III
Místo a způsob uplatnění reklamace
Odst.1: Zákazník může uplatnit reklamaci poštou na adrese místa podnikání Prodávajících, případně osobně po dohodě na telefonickém čísle 608 010 664. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí Prodávající reklamační řízení, jen pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží, resp. prokáže, že reklamované zboží u nich zakoupil.
Odst.2: Prodávající jsou povinny vydat zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje.
Odst.3: Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícími jinak.

Článek IV
Lhůty pro uplatnění reklamace
Odst.1: Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
Odst.2: Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající jsou povinny vydat kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se nová záruční doba vztahuje na vyměněnou součást.
Odst.3: Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Článek V
Odstranitelné vady
Odst.1: Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
Odst.2: V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající jsou povinny vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
Odst.3: Zákazník má právo na výměnu za totéž bezvadné zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud:
◦          reklamace nebyla vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě,
◦          zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé odstranitelné vady.

Článek VI
Neodstranitelné vady
Odst.1: Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
Odst.2: Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:
◦          požadovat výměnu zboží za totéž bezvadné zboží
◦          nebo odstoupit od kupní smlouvy
Odst.3: V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

Článek VII
Rozpor s kupní smlouvou
Odst.1: Prodávající odpovídají zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při odeslání zákazníkovi ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti, Prodávajícími popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.
Odst.2: Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.
Odst.3: V případě, že zboží při odeslání zákazníkovi není ve shodě s kupní smlouvou, jsou Prodávající povinny bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou za totéž bezvadné zboží. Není-li to možné, může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
Odst.4: Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících, se řeší způsobem uvedeným v článcích V a VI.

Za Dobre-deti Jarmila Pourova
V Chrudimi dne 1.4. 2016
Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů
1. Prodávající
Prodávajícím se pro účely tohoto dokumentu rozumí Blanka Poučová, trvalý pobyt a místo podnikání: Stolany 122, Heřmanův Městec 538 03, IČ: 64785947, tel. +420 608 600 643, e-mail dobre.deti@gmail.com. Prodávající vystupuje též pod názvem Dobré-Děti.
2. Kupující
Kupujícím se pro účely tohoto dokumentu rozumí osoba, která má zájem o koupi zboží nabízeného na portálu www.dobre-deti.cz a za tímto účelem odešle objednávku prostřednictvím systému na portálu www.dobre-deti.cz. 
3. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Kupující uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, Prodávající souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném při objednávce učiněné na internetovém portálu www.dobre-deti.cz, a to pro účely realizace objednávky na tomto internetovém portálu, pro účely dodání objednaného zboží, pro účely archivace jednotlivých kroků objednávky, a dále pro evidenční, kontrolní, obchodní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti Prodávající, a to vše na neomezenou dobu. 
4. Souhlas s využitím e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení
Kupující uděluje ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, Prodávajícím souhlas s využitím své e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení týkajících se podnikatelské činnosti Prodávající či třetích osob.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
1. Prodávající
Prodávajícím se pro účely tohoto dokumentu rozumí Blanka Poučová, trvalý pobyt a místo podnikání: Stolany 122, Heřmanův Městec 53803. Prodávající vystupuje též pod názvem Dobré-Děti.
2. Kupující
Kupujícím se pro účely tohoto dokumentu rozumí osoba, která má zájem o koupi zboží nabízeného na portálu www.dobre-deti.cz a za tímto účelem odešle objednávku prostřednictvím systému na portálu www.dobre-deti.cz. 
3. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Kupující uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, Prodávající souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném při objednávce učiněné na internetovém portálu www.dobre-deti.cz, a to pro účely realizace objednávky na tomto internetovém portálu, pro účely dodání objednaného zboží, pro účely archivace jednotlivých kroků objednávky, a dále pro evidenční, kontrolní, obchodní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti Prodávající, a to vše na neomezenou dobu. 
4. Souhlas s využitím e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení
Kupující uděluje ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, Prodávajícím souhlas s využitím své e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení týkajících se podnikatelské činnosti Prodávající či třetích osob.
5. Osoby zpracovávající osobní údaje
Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu, k výše uvedenému účelu a po výše uvedenou dobu mohou být zpracovávány prostřednictvím Prodávající či pověřených zaměstnanců Prodávající, případně prostřednictvím třetích osob (např.: externích smluvních zpracovatelů), jejichž aktuální seznam je vždy zveřejněn na internetových stránkách Prodávající.
6. Informace o právech Kupujícího ve smyslu § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Prodávající je oprávněna k osobním údajům získaným od Kupujícího a s jeho souhlasem přiřazovat i další osobní údaje Kupujícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány v písemné a v elektronické podobě, zejména se jedná o jejich shromažďování, zálohování, archivování, používání, likvidaci. Kupující má právo na přístup k uvedeným údajům a na jejich opravu, konkrétně má právo požádat Prodávající o sdělení informací ohledně zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to formou písemné žádosti adresované na adresu místa podnikání Prodávajících. Prodávající jsou povinny v takovém případě mu tyto informace bez zbytečného odkladu předat. Pokud Kupující zjistí nebo se domnívá, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Prodávající nebo zpracovatele o vysvětlení a dále může požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav, a to formou písemné žádosti adresované na adresu místa podnikání Prodávajících nebo zpracovateli. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel této žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle předchozí věty nevylučuje, aby se Kupující obrátil se svým podnětem na tento úřad přímo.
7. Odvolání souhlasu
Kupující může svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat. Odvolání je možné učinit odesláním e-mailové zprávy na adresu dobre-deti@gmail.com.

Tento dokument byl vypracován ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.